Pobytové balíčky

Vybíráme z nabídky pobytových balí?k? hotel? v ?eském Švýcarsku to nejzajímav?jší.

 Letní dovolená

Není ideáln?jší místo na p?íjemnou letní dovolenou, než úchvatné prost?edí ?eského Švýcarska. Luxusní hotel Ostrov p?edstavuje ideální zázemí a výchozí bod pro mén? ?i více náro?né výlety. Ubytování ve vzdušných pokojích odpovídá ?ty?hv?zdi?kovému standardu, k dispozici je minibar, kávový a ?ajový set, monitorované parkovací místo, telefon, internet, televize a satelit. Sou?ástí balí?ku je i 15% sleva na ob?d v restauraci hotelu.

Rodinné pobyty

Neváhejte a vydejte se spolu s vašimi ratolestmi poznávat krásy ?eského Švýcarska. Jako rodi?e jist? oceníte, že o vaše d?ti bude dob?e postaráno – v areálu se nachází d?tské h?išt? s trampolínou a d?tský koutek. Balí?ek zahrnuje ubytování dva dosp?lých s jedním až t?emi d?tmi s p?ípadným využitím p?istýlek. V apartmánu na d?ti ?eká mísa ovoce a další dobroty, rodi?e si mohou nerušen? užívat masáže v relaxa?ním centru. Všichni se pak mohou vydat do nedalekých Tiských st?n, vyjet si na kole ?i na koni.

 Romantické pobyty

Dva dny ni?ím nerušené dovolené s vaším partnerem, snídan? p?ímo na pokoj ?i v hotelovém bufetu, romantická procházka po okolí a poté relaxa?ní masáž, na záv?r dne romantická ve?e?e p?i sví?kách. Že jste o takovém pobytu jen snili? Neváhejte a u?i?te tento sen skute?ností. Navíc využijte volného vstupu do bazénu, ví?ivky a parní lázn?. V apartmánu je k dispozici láhev vína a kytice. Romantický pobyt pro dva naleznete v nabídce hotelu Ostrov.

Pobyty pro seniory

Ubytování v luxusních apartmánech je samoz?ejmostí, navíc jsou p?ístupné i výtahem. Podle p?ání lze vybrat i zcela bezbariérový pokoj, v cen? balí?ku jsou dále dv? ve?e?e v restauraci a snída?ový bufet, láhev kvalitního moravského vína a dvakrát p?l hodiny masáží ve wellness centru. pro další relaxaci je zdarma p?ístupný bazén, ví?ivka a parní láze?. V?tšina turistických stezek ?eského Švýcarska je také p?ístupna pro handicapované turisty, v okolních rybnících je možnost opat?ení povolenky pro rybá?e. Nabízí Hotel Ostrov v Tisé.

Aktivní víkendy

Jste-li milovníky sportu pak práv? pro vás jsme v ?eském Švýcarsku nalezli vhodný balí?ek. Samoz?ejmostí je ubytování ve dvoul?žkovém pokoji s plným vybavením. Zde m?žete využít p?ipraveného coffee & tea setu a bezdrátového internetu. Cena balí?ku zahrnuje také dvakrát snídani a sva?inu, kterou lze zabalit s sebou na p?ší nebo cyklo túru. Dále se m?žete sv??it do pé?e maséra, nebo si vyp?j?it na recepci jízdní kola. do bazénu, parní lázn? a ví?ivky neváhejte vejít kdykoliv, vstup je pro vás neomezený po celý den. Aktuální nabídku aktivních víkend? nabízí nap?íklad Hotel Ostrov nedaleko Tiských skal.

 Wellness pobyty

Máte-li už dost stresu z práce a ruchu velkom?sta, zavítejte do hotelu Ostrov. Ve zdejším wellness centru na vás ?ekají relaxa?ní masáže, bazén, parní láze? nebo ví?ivka. Ubytování  s úžasným výhledem na panenskou p?írodu ?eského Švýcarska vám zaru?í klid a pohodlí. V cen? dvoul?žkového pokoje je také bylinná koupel, župany a ni?ím nerušená snídan? pro dva. Tento relaxa?ní balí?ek je vhodný také jako dárek pro vaše blízké.

 Svatby v p?írod? ?eského Švýcarska

Toužíte-li po netradi?ní svatb? v klidu panenské p?írody, dobrou volbou m?že být Hotel Ostrov nedaleko Tiských st?n. Ob?ad lze p?izp?sobit zcela dle vašich p?edstav – m?že se odehrávat u rybníka ?i na rozkvetlé louce. V cen? balí?ku je mnoho služeb, nap?íklad pomoc stylisty, kade?nice ?i kosmeti?ky, svatební hostina, dort kolá?ky nebo raut a kytice pro nev?stu. Budoucí novomanželé se také mohou v hotelu ubytovat takzvan? na zkoušku, aby si ov??ili, že vše bude naprosto v po?ádku a podle jejich p?ání. O zábavu svateb?an? bude bohat? postaráno – prostory hotelu poskytují 70 míst v restauraci, 40 v salonku a tane?ní parket s živou kapelou. Aby ani nejmenší návšt?vníci nezaháleli, je pro n? k dispozici d?tské h?išt? a koutek, letní terasa ?i trampolína. Nabízí Hotel Ostrov v Tisé.